Om et par år er dagens bybru histore : ny står klar 2025

Brua og områdene rundt skal oppgraderes med bredere fortau og sykkelfelt adskilt fra veibanen, amfi og promenade på Bragernes og et helt nytt byrom under brua på Strømsø. Før bybrua rives sommeren 2022, blir det etablert en midlertidig gang- og sykkelbru rett ovenfor dagens bybru

Dagens bybru er i dårlig forfatning og er 34 år på overtid. Den ble bygget i 1936 med en beregnet levetid på 50 år, skriver Drammen Kommune på sine sider.

Den nye brua kommer til å bli 15 meter bred, noe som er 4,4 meter bredere enn dagens bru. Med fem meter bredt fortau for fotgjengerne på nedstrøms side, mens sykkelfeltene på begge sider av brua blir 2,2 meter brede.

– På Strømsø side vil brua lande åtte meter lengre inn på torget enn den gjør i dag. Dette vil åpne området inn under brua, forlenge Strømsø torg og binde nye Drammen stasjon og torget på en god måte. På den måten lages et helt nytt byrom, sier Tommy Iversen, prosjektleder for den nye bybrua.

– Det vil bygges ny honnørbrygge med promenade under brua på Bragernes siden. Den føres helt til Skutebrygga i øst og fram til kaikanten i Øvre Strandgate. Her legges det til rette både for gående, syklende og båtfolket. Promenaden vil forbedre gangforbindelsene langs elva, sier Iversen.

Byggingen av den nye bybrua vil også gi en mer naturlig og funksjonell overgang fra brua og over til nedre del av Bragernes torg for de myke trafikantene.

Kilde: drammen kommune

Den nye bybrua. Illustrasjon: Drammen Kommune